Transparència (comptes clars)

PROTOCOL DE MESURES PER A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

La llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (d’ara endavant LPBC), així com el Reglament d’aquesta,el Real Decret 304/2014, de 5 de maig, determinen que les Fundacions són subjectesobligats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, tot establint actuacions específiques per aquestes.

En compliment de les esmentades obligacions, s’estableixen les següents normes d’actuació per aquesta Fundació en Prevenció del Blanqueig de Capitals:

A la Fundació Privada Goel, entitat sense ànim de lucre, tenim com a principi bàsic la transparència i la rendició de comptes de la nostra activitat davant la societat. Per aquest motiu, posem a disposició tota la documentació relativa a la nostra activitat.