COMPTES CLARS

PROTOCOL DE MESURES PER A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

La llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (d’ara endavant LPBC), així com el Reglament d’aquesta,el Real Decret 304/2014, de 5 de maig, determinen que les Fundacions són subjectesobligats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, tot establint actuacions específiques per aquestes.

En compliment de les esmentades obligacions, s’estableixen les següents normes d’actuació per aquesta Fundació en Prevenció del Blanqueig de Capitals.